+48 505 951 701

Kontakt

 +48 505 951 701

 biuro@specjalistyczne-uslugi.pl

ul. Krosińska 20, 62-050 Mosina

 

Regulamin

Usługi

Regulamin strony dostępny TUTAJ

Regulamin serwisu specjalistyczne-uslugi.pl

§1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady, warunki techniczne oraz sposoby świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy Usług świadczonych dzięki Serwisowi 

specjalistyczne-uslugi.pl.

 

 1. Warunkiem skorzystania z Usług w Serwisie specjalistyczne-uslugi.pl jest uprzednie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Usługobiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zapoznaje się lub korzysta z usług udostępnianych przez specjalistyczne-uslugi.pl na mocy niniejszego Regulaminu i na zasadach określonych przepisami prawa,
  2. Usługodawca – oznacza Specjalistyczne usługi Sebastian Koterbiak, NIP: 7773386086,
  3. Usługi – udostępnianie treści przez Usługodawcę,
  4. Serwis specjalistyczne-uslugi.pl – strona internetowa Usługodawcy, mająca przede wszystkim na celu zapoznanie i zainteresowanie potencjalnego Klienta ofertą,
  5. Regulamin – niniejszy dokument,
  6. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
  7. Dane osobowe – zgodnie z RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Możliwa do identyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie danych jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
  8. Przetwarzanie – zgodnie z RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
  9. Profilowanie – zgodnie z RODO oznacza wszystkie formy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które mogą wykorzystywać dane osobowe do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Także oznacza to m.in. przetwarzanie zagregowanych danych dla celów statystycznych. Usługodawca dokonuje profilowania tylko na bazie agregowanych danych dla grup Usługobiorców Serwisów. Nie dokonuje w żadnym wypadku profilowania konkretnego oznaczonego co do tożsamości Usługobiorcy,
  10. Polityka Prywatności – Polityka Prywatności stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Określa sposób przetwarzania danych przez Usługodawcę,
  11. Polityka Cookies – Polityka Cookies stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Określa sposób i zasady wykorzystywania plików cookies, w tym ich przechowywania na urządzeniu Usługobiorcy i uzyskiwania do nich dostępu w Serwisie specjalistyczne-uslugi.pl,

 

§2. Usługi świadczone w oparciu o Regulamin

 1. Korzystanie z Serwisu specjalistyczne-uslugi.pl oznacza akceptację warunków Regulaminu.
 2. Korzystanie z Serwisu specjalistyczne-uslugi.pl to każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się lub skorzystania przez Usługobiorcę z treści dostępnych w Serwisie.
 3. Korzystanie z Serwisu specjalistyczne-uslugi.pl może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§3. Warunki świadczenia Usług

 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usług:
  1. Połączenie z siecią Internet,
  2. Przeglądarka internetowa
  3. Włączona obsługa skryptów Javascript i plików cookies,
 2. Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu specjalistyczne-uslugi.pl w przypadku korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w pkt.1. Może to wpłynąć na jakość świadczonych Usług.
 3. Przy korzystaniu z Serwisu specjalistyczne-uslugi.pl zabronione jest wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które mogą w jakikolwiek sposób zagrozić działaniu specjalistyczne-uslugi.pl lub infrastrukturze technicznej.
 4. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Usługobiorca może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet (m.in. włamanie do systemu informatycznego Usługobiorcy, przejęcie haseł przez osoby trzecie, zainfekowanie systemu informatycznego Usługobiorcy wirusami).

 

§4. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące treści zamieszczonych w Serwisie Usługobiorca może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: specjalistyczne.uslugi@gmail.com.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji oraz imię i nazwisko Zgłaszającego.
 3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia i ustosunkuje się do niego drogą mailową.

 

 

§5. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych (RODO) - Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies

 1. Polityka Prywatności stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i reguluje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 2. Polityka Cookies stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i reguluje zasady wykorzystania plików cookies.

 

§6. Ochrona własności intelektualnej

 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (np. wybór i układ treści, loga/logotypy, nazwy, multimedia, zdjęcia, udostępniane teksty, itd.). Zawartość Serwisu specjalistyczne-uslugi.pl podlega ochronie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystanie bez upoważnienia treści zawartych w Serwisie specjalistyczne-uslugi.pl może stanowić naruszenie w/w przepisów.

 

§7. Przepisy końcowe

 1. Treści prezentowane w Serwisie specjalistyczne-uslugi.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Zostały udostępnione, aby potencjalni Klienci Usługodawcy mogli zapoznać się z ofertą.
 2. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 3. Usługodawca może wprowadzać zmiany do całości lub części postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od momentu umieszczenia ich w Serwisie specjalistyczne-uslugi.pl.
 4. Usługobiorca niniejszym wyraża zgodę na regularne sprawdzanie treści Regulaminu, aby zapoznać się z ewentualnymi zmianami. Korzystanie z Serwisu specjalistyczne-uslugi.pl po wprowadzeniu zmian do niniejszego Regulaminu będzie oznaczać ich akceptację. W przypadku niewyrażenia zgody na takie zmiany przez Usługobiorcę, Usługodawca prosi o rezygnację z dalszego korzystania z Usług Serwisu specjalistyczne-uslugi.pl.
 5. Aktualne brzmienie niniejszego Regulaminu obowiązuje od dnia 3 marca 2022 r.

 

 

Załącznik Nr 1: Polityka Prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO)

 

§1. Postanowienia ogólne

 

 1. Administratorem danych jest Sebastian Koterbiak zamieszkały w Mosinie, ul. Krosińska 20. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Polityka Prywatności stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu specjalistyczne-uslugi.pl.
 3. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu, Polityki Cookies lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
 4. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Niezbędne dane osobowe zbierane przez Administratora nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

§2. Przetwarzanie danych

 

 1. Przetwarzane są dane Usługobiorcy takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, informacje zbierane przez cookies.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych przez Administratora,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jestem ich Administratorem) ma prawo do:
  1. dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Kontakt z osobą przetwarzającą dane osobowe jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: specjalistyczne.uslugi@gmail.com.
 2. Zastrzegam sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują mnie do retencji danych.
 3. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Usługobiorcy podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Dane osobowe przetwarza Administrator, osoby upoważnione przez Administratora lub przetwarzający, z którymi Administrator ściśle współpracuje.
 6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich zniszczeniem, utratą, nieuzasadnioną zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

 

Załącznik nr 2: Polityka Cookies

 

 1. Polityka Cookies oraz Polityka Prywatności określają zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z działaniami Administratora. Polityka Cookies stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu Serwisu specjalistyczne-uslugi.pl.
 2. Polityka Cookies jest zgodna z wymogami prawa wynikającymi z art. 173, 174 oraz 209 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) („RODO”) oraz wdrażającą RODO – Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu oraz definicje użyte w niniejszym dokumencie. Użyte w Polityce Cookies pojęcia mają następujące definicje:
  1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem specjalistyczne-uslugi.pl,
  2. Użytkownik – każda osoba, która odwiedza Serwis,
  3. Polityka Cookies – niniejszy dokument,
  4. Cookies - dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer,
  5. Administrator – podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, tj. Sebastian Koterbiak.
 4. Administrator Serwisu oświadcza, że pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb (responsywną),
  2. Tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu.
 5. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez współpracujące z Administratorem Podmioty.
 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie akceptuje zapisywanie i dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 7. Użytkownik może samodzielnie w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcje dostępne w Serwisie.
 8. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie przez Administratora lub współpracujące z nim Podmioty danych pozyskanych za pomocą plików cookies powinien odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie tych plików w swoim urządzeniu końcowym.
 9. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Serwis. Brak blokady oznacza zgodę na przetwarzanie przez Administratora lub współpracujące z nim Podmioty danych pozyskanych za pomocą plików cookies.
Regulamin specjalistyczne-uslugi.pl